Bezpečnost českých jaderných elektráren

Téma jaderné bezpečnosti je dnes stále více propíráno a je tedy čas se podívat na bezpečnostní prvky našich dvou jaderných elektráren- Dukovan a Temelína. Jaké organizace se starající o jadernou bezpečnost? Jak je to s kontejnmentem? Co se stane, když dojde k blackoutu? Co když do reaktoru narazí letadlo se sebevražednými atentátníky? Všechny tyto situace jsou rozebrány v následujících řádcích.

Co je to jaderná bezpečnost?

Existuje přímá definice pro to, co je to jaderná bezpečnost, a to: „Jaderná bezpečnost je stav a schopnost jaderného zařízení zabránit nekontrolovatelnému rozvoji štěpené řetězové reakce nebo nedovolenému úniku radioaktivních látek nebo ionizujícího záření do životního prostředí a omezovat následky nehod.“ Žádné jiné odvětví energetiky, ani průmyslu obecně, není tak zasaženo povinností vnitřní kontroly a nepotýká se s takovými bezpečnostními opatřeními, jako právě jaderná energetika. Z minulosti totiž víme, že následky nehody nebo havárie v jaderné energetice měly velmi vážné dopady na společnost a je nutné, aby se tyto události neopakovaly.

INES stupnice

                Pro ohodnocení událostí nastalých na jaderných zařízeních byla v březnu 1990 zavedena Mezinárodní agenturou pro jadernou energii (IAEA) stupnice „The International Nuclear Event Scale“ (INES), obr. 1. Stupnice se používá pro veškerou činnost v jaderné elektrárně i jakoukoliv událost spojenou s radioaktivním materiálem. Průmyslové nebo jiné havárie nesouvisející s jaderným provozem se klasifikují jako události „mimo stupnici“.

Organizace MAAE (IAEA)

Mezinárodní agentura pro atomovou energii je nezávislou mezivládní organizací starající se o provozy mírového využívání jaderné energie v souladu s nešířením jaderných zbraní. Byla založena v roce 1957 pro rychlé rozšíření povědomí o jaderné energii. Dá se říci, že MAAE je takový velký bratr, starající se o všechna mírová jaderná zařízení, nad kterými drží dohled.

Organizace WANO

WANO je nevládní nezisková organizace, která byla zřízena po Černobylské havárii. Má za úkol zlepšit komunikaci mezi provozovateli JE a zlepšit výměnu provozních zkušeností. WANO sdružuje všechny organizace, které provozují JE. Tyto organizace je financována výhradně svými členy k jejich vzájemné podpoře. Organizace si přímo posílají zprávy o provozních událostech a vyměňují si informace o provozu. Patří tedy mezi základní organizace starající se o jadernou bezpečnost.

Bezpečnostní prvky

Nejdiskutovanější bezpečností prvek na jaderné elektrárně je zcela jistě kontejnment. Jde vlastně o obálku reaktoru, která má zabránit úniku radioaktivních látek do okolí v případě nehody či havárie. Temelín má kontejnment v přesném slova smyslu podle definice. Dukovany používají trochu jiný systém ochrany, avšak testy, které jsou na kontejnmentech prováděny, splňují obě tato zařízení.

Další často kladená otázka se týká pádu letadla do míst reaktorovny. Rozměry nádob tlakovodních reaktorů se pohybují v řádu jednotek metrů. Šance, že se velké dopravní letadlo trefí přímo do reaktoru, je tedy v praxi téměř nulová. Navíc analýzy provedené na elektrárně Dukovany prokázaly, že pád letadla kamkoli do areálu elektrárny nezpůsobí narušení základních bezpečnostních funkcí elektrárny (odstavení a dochlazování reaktoru).

Blackout. Problém který se k nám blíží tak rychle, jak rychle se staví fotovoltaické panely a větrné elektrárny. V případě Blackoutu jsou ihned odstaveny všechny reaktory a napájení je zajištěno vedením vysokého napětí. Pokud tento způsob není možný, je bezpečnostní napájení zajištěno pomocí dieselgenerátorů, které zajistí bezpečné odstavení. Přístroje I. Kategorie jsou ještě pojištěny bateriemi, které napájí tyto spotřebiče za zlomek sekundy po ztrátě elektřiny. V případě station blackoutu je možné přivedení elektřiny z přilehlých vodních elektráren. Veškeré bezpečnostní prvky mají několikanásobnou zálohu a tak nehrozí, že porucha jednoho zařízení ohrozí bezpečnost.

                Bezpečnost našich jaderných elektráren je na velmi vysoké úrovni, o čemž vypovídá i umísťování obou elektráren na nejvyšších místech žebříčku nejlépe provozovaných jaderných zařízeních na světě. A pokud z Lipna nepřijde tsunami, tak to tak také zůstane.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply