Nová etapa evropských fondů 2014+

Evropské fondy mají své zaryté odpůrce i příznivce, obě strany mají na své straně pádné argumenty, které jsou pravdivé, a proto nelze zcela říci, kdo má definitivní pravdu. Faktem ale je, že Česká republika je členem Evropské unie a proto je nemyslitelné v současnosti tyto fondy nevyužívat. Jejich zrušení je z krátkodobého hlediska nemyslitelné a některé názory, ať zrušíme evropské fondy z důvodu jejich zbytečnosti, jsou jen pouhé výkřiky do tmy. Evropské fondy mají své chyby, které jsou nepopiratelné, a o jejich celkovém přínosu se vedou neustálé debaty. Co je vůbec smyslem evropských fondů?

Tyto fondy, které jsou za určitých podmínek jsou alokovány jednotlivým státům, se snaží napomáhat naplňování cílům EU. Evropská unie (EU) je politická a ekonomická unie, která vznikla jako odpověď historickým a ekonomickým událostem v minulém století.

Snahou EU je integrace napříč všemi sférami lidské společnosti, tato integrace je důležitá, neboť v dnešním globalizovaném světě je dobré vystupovat jako jednotný fungující celek, jehož struktury vzájemně spolupracují. Na druhou stranu EU diktuje některé své požadavky členským zemím, které se z našeho pohledu oprávněně jeví jako nesmyslné (potraviny, spotřební zboží, ….). O výhodách a nevýhodách fondů, budeme podrobněji pojednávat v samostatném článku.

S rokem 2014 přichází i nové programové období fondů EU, které přináší změny v dotačních programech a stanovuje oblasti podpory do roku 2020. Z původních 26 tematických programů pro minulé období, dochází k poklesu na 20 tematických programů a i samotná výše finančních prostředků klesá z 26,7 na 22 mld. eur. Jednotlivé operační programy dle témat jsou rozděleny následovně:

 • Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, řízený Ministerstvem průmyslu a obchodu;
 • Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, řízený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy;
 • Operační program Zaměstnanost, řízený Ministerstvem práce a sociálních věcí;
 • Operační program Doprava, řízený Ministerstvem dopravy;
 • Operační program Životní prostředí, řízený Ministerstvem životního prostředí;
 • Integrovaný regionální operační program, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj;
 • Operační program Praha – pól růstu ČR, řízený Magistrátem hlavního města Prahy;
 • Operační program Technická pomoc, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj;
 • Operační program Rybářství 2014-2020, řízený Ministerstvem zemědělství;
 • Program rozvoje venkova, řízený Ministerstvem zemědělství;
 • Operační program přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Polskou republikou, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj;
 • Operační program přeshraniční spolupráce mezi Slovenskou republikou a Českou republikou, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
 • Operační program přeshraniční spolupráce mezi Rakouskou republikou a Českou republikou, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
 • Operační program přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Bavorsko a Českou republikou, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
 • Operační program přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
 • Program nadnárodní spolupráce Central Europe 2020, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
 • Operační program nadnárodní spolupráce Danube, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj (schválen dodatečně usnesením vlády ČR č. 447 ze dne 12. června 2013);
 • Operační programy meziregionální spolupráce, koordinované na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj.
 • ESPON 2020
 • Operační program INTERACT III

Tyto programy budou do konce roku předloženy ke schválení Evropské komisi. Po jejich schválení dojde k následovnému vyhlašování jednotlivých výzev, s jejichž začátkem vláda počítá v roce 2015. Operační programy vychází ze strategie Evropa 2020, která je strategií EU, jejímž cílem je dosáhnout dalšího růstu, který je komplexně pojat jak z hlediska sociálního, ekonomického, tak i ekologického.

Soulad cílů národních se strategií Evropa 2020 je formulován v rámci dokumentu Dohoda o partnerství, která je klíčovým dokumentem určujícím strategii čerpání Evropských fondů v příštích letech v rámci ČR.

Ačkoliv celý proces přípravy programového období byl zpomalen a v určitých směrech byly oprávněné obavy o následné další zpoždění, v současnosti však jsou všechny podstatné dokumenty ze strany vlády schváleny a čeká se na vyjádření ze strany orgánů Evropské unie. Jedním z hlavních cílů pro stávající období je navázat na systém využívaní evropských fondů a celý proces zlepšit tak, aby bylo zamezeno problémům v minulých letech. Mezi novinky v tomto období patří následující kroky:

 • snížení počtu cílů na 2 (Investice pro růst a zaměstnanost a Evropská územní spolupráce);
 • vyčlenění 3 kategorií regionů podle parametrů jejich ekonomické výkonnosti;
 • nastavení systému předběžných podmínek;
 • vyšší měřitelnost přínosu podpořených operací (důraz na plnění stanovených indikátorů);
 • finanční závislost na rychlosti a kvalitě čerpání (výkonnostní rámec);
 • znovuzavedení pravidla N+3 pro časovou způsobilost výdajů;
 • vyšší míra uplatnění územně specifického přístupu a využití integrovaných nástrojů;
 • vyšší míra uplatnění finančních nástrojů na úkor dotací;
 • rozšíření a specifikace způsobů zjednodušeného vykazování nákladů;
 • zjednodušená a mezi fondy sblížená pravidla pro způsobilost výdajů;
 • zpřísnění pravidel pro vyplácení záloh členským státům;

V rámci témat souvisejících s EU se v příštích článcích zaměříme například na komunitně vedený rozvoj a místní akční skupiny, zajímavé možnosti pro začínající podnikatele nebo výhody a nevýhody evropských fondů a jejich smysl.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply