Místní akční skupiny – subjekt místního rozvoje

Místní akční skupiny (zkráceně MAS) jsou uskupením, které spojuje neziskovou, veřejnou a soukromou sféru na obecní úrovni. MAS fungují na neziskovém principu a jejich cílem je rozvoj svého regionu s ohledem na potřeby místních aktérů. Právě místní aktéři hrají v tomto procesu klíčovou roli, neboť MAS fungují dle určitých specifických principů. Hlavním principem, kterým se MAS řídí, je metoda LEADER, k jejíž aplikaci dochází od roku 1991.

LEADER vznikl jako reakce na vývoj zemědělské politiky v rámci EU s důrazem na integraci jednotlivých území spojených se zemědělskou produkcí. Cílem leader bylo od počátku „posílit rozvojový potenciál venkovských oblastí využitím místní iniciativy a dovedností, podporou osvojování know-how v procesu místního integrovaného rozvoje a šířením know-how do dalších venkovských oblastí“. Metoda je i dnes neustále rozvíjena a s připojením ČR k Evropské unii (1. 5. 2004) je tato metoda uplatňována i u nás.

Sedm charakteristických prvků přístupu LEADER

 

 Zdroj: Provádění Přístupu Leader pro rozvoj venkova

Základem jsou tedy již zmíněné místní akční skupiny, které se sdružují v do Národní sítě Místních akčních skupin České republiky (dále jen „NS MAS ČR“; web: http://nsmascr.cz/). Národní síť, jejíž snahou je i odborná pomoc a podpora místním subjektů, hájí zájmy místních akčních skupin a funguje jako prostředník v komunikaci mezi vládními institucemi či regionálními subjekty Veřejné správy a popřípadě komunikuje i s nadnárodními subjekty zabývajícími se problematikou venkova. Dle NS MAS ČR působí v rámci ČR 179 MAS, které přerozdělují pomocí vlastních tematických výzev finanční prostředky poskytnuté z Evropských fondů a rozpočtu České republiky.

Na základě výzvy uveřejněné příslušnou Místní akční skupinou své projekty předkládají subjekty, které působí či vykonávají příslušnou činnost v rámci daného území MAS. Projekty jsou následně s ohledem na jasně dané kritéria posuzovány, schvalovány, případně zamítnuty. Schváleným projektům je poskytnut předem domluvený finanční příspěvek, který je nevratný. V rámci realizace projektu je následně možné očekávat případné kontroly ze strany MAS či jiného pověřeného kontrolního subjekty, jejichž účelem je prevence či náprava případného špatného užití dané dotace. Aktuální mapa území a rozložení jednotlivých MAS v rámci jednotlivých krajů je dostupná na stránkách http://nsmascr.cz/o-nas/mistni-akncni-skupiny/.

Nové programové období a MAS

V rámci programového období 2014+ probíhá proces standardizace MAS, v rámci něhož musí být splněny metodické pokyny vycházející z požadavků MMR a MZe. V současné době jsou realizovány a dokončovány Strategie rozvoje území pro jednotlivé MAS na období 2014-2020, následně proběhne proces posouzení těchto strategií dotčenými řídicí orgány ve spolupráci s MMR. Následně schválená MAS získává finanční prostředky, jejichž výše je odvislá od aktivit podporovaných v dané strategii. Strategie je základním dokumentem definujícím co občané a samo území potřebuje a jakým způsobem by tento stav měl býti dosažen. Přínos MAS a případné dostatky jsou uvedeny níže:

Výhody MAS

+       snaha o decentralizaci, integraci a rozvoj území s ohledem na jeho potřeby

+       označena jako efektivní metoda při rozvoji venkova

+       správnou implementací je dosaženo synergických procesů v území (rozvoj místních podniků, turistiky)

+       snaha o rozvoj „zdola – nahoru“

Nevýhody MAS

-          v praxi jsou málo zapojeni místní aktéři

-          nedostatečná informovanost spojená o možnostech a službách MAS, administrativní náročnost pro nezkušené žadatele.

-          neefektivní vzájemná spolupráce místních akčních skupin a obcí

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply